Информация за сключен Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0145-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за прехода към кръгова икономик

Свържете се с нас за оферта в рамките на деня

пон - пет: 09:00 - 17:00 ч.

Информация за сключен Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0145-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за прехода към кръгова икономик

Дата: 18.06.2024г.

 

Publikacia_WS_Ofset.pdf

Проект № BG-RRP-3.008-0145-C01 с наименование „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран от
Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.
Project № BG-RRP-3.008-0145-C01 named “ Support for the transition to a circular economy”, financed by
Recovery and Resilience Plan, financed by the European Union – NextGenerationEU.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от “ОФСЕТ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Структурата за наблюдение и докладване - Главна дирекция “Европейски фондове за
конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа.
Имаме удоволствието да Ви информираме, че “ОФСЕТ“ ЕООД сключи договор за финансиране № BG-RRP-3.008-0145-C01 по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.
Общата стойност на проекта е: 430 000 лв., от които 215 000 лв. безвъзмездно финансиране.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
„ОФСЕТ” ЕООД е дружество, специализирано в производството на опаковки от хартия и картон. С оглед на тенденциите за опазване на околната среда, дружеството има за цел да реализира инвестиции в кръгови решения за производство, допринасяйки за екологичен преход в дейността му.
Основната цел на проекта е: Да се ускори преходът на предприятието към кръгова икономика посредством въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство чрез предоставените безвъзмездни средства по процедурата.
Проектът ще се реализира посредством изпълнение на дейност: Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятието (Част 1 и 2), в рамките на която е планирано придобиването на ДМА - Сгъвачно-лепачна машина - 1 брой, предназначени за производството на опаковки от хартия и картон.
Проектната дейност и планираната в рамките й инвестиция ще осигурят въвеждането на кръгови модели в направления:
1) Намаляване образуването на отпадъци;
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба.
Изпълнението на инвестицията ще резултира в увеличаване на конкурентоспособността и развитие на потенциала на кандидата за устойчив растеж. В резултат на изложеното ще се постигне основната цел на проекта, кореспондираща пряко на целта на процедура BG-RRP-3.008.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната (обща) цел на проекта е: Да се ускори преходът на предприятието към кръгова икономика посредством въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство чрез предоставените безвъзмездни средства по процедурата. Специфичните цели (СЦ) на проекта, водещи до постигане на неговата основна (обща) цел, са: СЦ 1: Да се реализират инвестиции в съвременно и високотехнологичнo решение, водещо пряко до въвеждане на кръгови модели в предприятието в направления: 1) Намаляване образуването на отпадъци; 2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба. СЦ 2: Да се увеличи конкурентоспособността на предприятието и да се развие потенциалът му за устойчив растеж при дейност в съответствие с тенденциите в бранша за опазване на околната среда.
ЕТАПИ:
Предложението за изпълнение на инвестиция ще бъде реализирано на следните етапи, представляващи проектни дейности:
Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятието - Част 1 и Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятието - Част 2.
Дата на стартиране: 17.06.2024 г.
Дата на приключване: 17.12.2025 г.

Клиенти